Provincie Noord-Brabant: Wegassen en wegmarkeringen nu ook in de BGT

Voor veel provincies en gemeenten had de registratie van wegassen nog geen hoge prioriteit. Toch wordt deze informatie steeds belangrijker. Denk aan toepassingen zoals navigatiesystemen, gladheidbestrijding, autonoom rijden, filebestrijding, verkeersmodellen, geluidsanalyses en het modeleren van verkeersstromen bij ongevallen en omleidingen. Provincie Noord-Brabant is zich scherp bewust van de nieuwe ontwikkelingen en heeft recent de wegassen toegevoegd aan haar BGT-registratie, met de al bestaande wegmarkeringen.

Wegassen standaard vastleggen

Provincie Noord-Brabant heeft een volledige afstemming tussen BOR en BGT gerealiseerd en profiteert al langere tijd van automatisch berichtenverkeer. Doordat de koppelingen goed op orde zijn, kan de provincie zich ook steeds meer richten op de registratie van informatie die tot nu toe onderbelicht bleef. Met de registratie van wegassen in dg DIALOG BGT geeft de organisatie invulling aan de wens van haar verkeerskundigen om deze informatie over alle provinciale wegen op een standaard manier vast te leggen. Bijhouding vindt gelijktijdig en in samenhang plaats met het dagelijkse beheer van de BGT.

Vraag naar actuele en bruikbare gegevens

De beslissing om de wegassen op deze manier toe te voegen aan de BGT-registratie hangt samen met de Samenhangende Objectenregistratie (SOR) en het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte inclusief Informatiemodel Wegen en Verkeer (IMWV). Maar ook met de toenemende vraag naar goede, actuele gegevens als gevolg van het groeiend aantal toepassingen. Wegassen zijn weliswaar geen onderdeel van het IMGeo-model maar door deze objecten op te nemen in de registratie is het proces van bijhouding goed geborgd.

Wegassen worden onderverdeeld in 3 detailniveaus: weg, rijbaan en rijstrook. Elke as op een bepaald niveau heeft specifieke kenmerken. Denk hierbij aan snelheid of type weg, baan of strook. Ook zijn er spelregels afgesproken hoe de geometrie van deze assen gevormd moet worden zodat deze daadwerkelijk bruikbaar is voor de beoogde doelen.

Wegmarkeringen ook vastgelegd

Bijzonder is dat de provincie niet alleen de wegassen vastlegt maar ook al sinds enige tijd de wegmarkeringen registreert. Wegmarkeringen vormen wél onderdeel van IMGeo en provincie Noord-Brabant is (voor zover bij ons bekend) de enige dg DIALOG BGT-gebruiker die deze volledig vastlegt. In IMGeo zijn de wegmarkeringen enkel uitgesplitst naar punt, lijn of vlak maar in IMBOR-ontwerp is er een veel meer gedetailleerde uitsplitsing mogelijk. Deze detaillering wordt nu direct gebruikt waarbij ook getoetst wordt of IMBOR bruikbaar is en de praktijk volledig afdekt.

Werk in uitvoering

Op dit moment (januari 2021) is de provincie volop bezig met de opbouw van het bestand. De wegassen en markeringen zijn geometrisch al klaar, nu moeten deze nog op de juiste wijze geclassificeerd worden. Dit alles gebeurt in overleg met de verkeerskundigen van de provincie en Sweco, inclusief de toetsing van het huidige ontwerp van IMBOR van het CROW.

Afb 1: Wegassen en markering gezamenlijk afgebeeld

Volledige en samenhangende registratie

Met deze voorbereidingen zet provincie Noord-Brabant weer een belangrijke stap naar een volledige en samenhangende objectenregistratie. De wegdelen, wegassen en wegmarkeringen geven tezamen een volledig beeld van de fysieke en verkeerskundige aspecten van de weg. En last but not least, de provincie ontwikkelt alles ook nog in 3D!

Interessant voor jou?

Wil jij weten of jij ook met dg DIALOG BGT kunt werken aan een volledige en samenhangende objectenregistratie? Aarzel dan niet contact op te nemen met een van onze adviseurs. Zij kijken graag mee naar de mogelijkheden voor jouw organisatie. Wij horen graag van je.