2e consultatieronde samenhangende objectenregistratie

De belangrijkste resultaten van de 2e consultatieronde van de Samenhangende Objectenregistratie

Het ontwerp van de Samenhangende Objectenregistratie (SOR) komt steeds een stapje verder. In april en mei vond de 2e consultatieronde plaats van het conceptueel model voor de SOR. Sweco heeft een aantal verbetervoorstellen gedaan, met name voor de beheersbaarheid van de hele registratie. DisGeo heeft alle reacties verzameld, samengevat en ter beschikking gesteld. Benieuwd naar de belangrijkste resultaten van de 2e consultatieronde?  

De Samenhangende Objectenregistratie

Onder leiding van het Ministerie van Binnenlandse zaken wordt er hard gewerkt aan de doorontwikkeling van meer samenhang tussen de geo-basisregistraties. Onderdeel daarvan is de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie. Het doel hiervan is om meer samenhang te creëren in de geo-informatie infrastructuur. Hierbij is niet alleen aandacht voor de BGT en de BAG, maar ook voor onderdelen van de WOZ, BOR, NWB en 3D.

De 2e consultatieronde

Inmiddels is er een concept-informatiemodel van de Samenhangende Objectenregistratie. Niets staat nog vast en de consultatierondes zijn dan ook bedoeld om verdere input te verzamelen. Uit de tweede consultatieronde zijn een aantal bijzonderheden naar voren gekomen, die wij graag delen.

1. De betekenis van 2,5D

Tijdens de 2e consultatieronde is de betekenis van 2,5D is duidelijker gemaakt: in 2,5D heeft elke XY ook een Z. Daarmee bevat 2,5D geen volumeobjecten. Het is nu al mogelijk om objecten in 2,5D te registeren in dg DIALOG BGT.

2. Golvend oppervlak voor terreinen

Voor terreinen wordt verder uitgewerkt hoe een golvend oppervlak wordt opgebouwd. Wij hebben hier al ervaring mee en we kunnen een werkende oplossing aandragen met dg DIALOG BGT.

3. Haalbaarheid

Zowel Sweco als andere respondenten hebben hun zorgen uitgesproken over de haalbaarheid van de beschreven vastlegging van metagegevens op het niveau van individuele objecten en attributen. Het ontwerp leek tijdens de consultatie op een boekhoudkundige registratie. Als reactie is gegeven dat bij de invoering van de SOR nadrukkelijk aandacht moet zijn om metagegevens op een adequate en efficiënte wijze vast te leggen.

4. Brondocumenten

Net als in de BAG worden brondocumenten gezien als een belangrijk aspect van de registratie. De SOR bevat ook gegevens waarvoor formele brondocumenten niet nodig zijn. In die gevallen volstaat het gebruik van plaatsbepalingspunten of een luchtfoto als bronverwijzing. De aanduiding dat het object geconstateerd is in het veld is dan voldoende, zonder de verplichting om een “proces verbaal van constatering” op te maken. Ook hier willen wij ervoor waken dat er geen onnodige administratieve last bij de bronhouders komt te liggen.

5. Afscheid van filiatie

De SOR neemt afscheid van filiatie, waarbij vastgelegd wordt hoe een object is ontstaan of in welke objecten een historisch object is opgegaan. Dit is vergelijkbaar met de kadastrale registratie. Filiatie in een topografische registratie leek ons niet haalbaar. Dit is tijdig onderkend.

6. Alleen hoofdtyperingen

De SOR bevat straks alleen hoofdtyperingen. Details kunnen naadloos worden opgevoerd volgens IMBOR. Dit zou een enorme verbetering kunnen zijn ten opzichte van de relatie tussen de huidige BGT en BOR. Nu is de vertaalslag tussen IMGeo en IMBOR niet volledig en uniform te maken.

7. Onderscheid rijstroken

Bij het opvoeren van wegennetwerken worden niet alleen wegen en banen onderscheiden, maar ook rijstroken.

Meer informatie

Wil je meer weten over de 2e consultatieronde of heb je vragen over de SOR in relatie tot dg DIALOG BGT? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij denken graag met je mee.