Deformatiemetingen en -analyse… een actueel onderwerp!

Op 19 mei 2016 organiseerde de Hogeschool Utrecht (HU) een symposium over deformatiemetingen. Aan de grote belangstelling voor dit symposium was te merken hoe actueel het thema is. Er waren meer dan 100 deelnemers vanuit meer dan 50 organisaties. Veel professionals van ingenieursbureaus en meetbedrijven, maar ook van andere organisaties zoals Rijkswaterstaat, Prorail, de NAM en de TU Delft.

Wat zijn deformatiemetingen?
Bruggen, viaducten, tunnels, spoorwegtracés maar ook hele gebieden (denk aan Groningen) kunnen in de loop van de tijd veranderen of vervormen. Dat kan zijn onder de invloed van het klimaat, of door menselijke oorzaken zoals verkeer of bouwprojecten of mijnbouwactiviteiten. Die veranderingen brengen vaak grote risico’s met zich mee, van scheuren en afbreken van kabels en leidingen tot instortingsgevaar van gebouwen en dijkdoorbraken. Door deformatiemetingen uit te voeren is het mogelijk dit soort veranderingen in kaart te brengen. Meetpunten die van tevoren zijn bepaald, worden in de tijd herhaald gemeten ten opzichte van elkaar, waardoor veranderingen kunnen worden vastgesteld. Met specialistische software, zoals MOVE3 van Sweco, worden herhalingsmetingen op een innovatieve, geodetisch verantwoorde manier gecombineerd in één netwerk, om zo eventueel opgetreden deformaties te kunnen opsporen.

Analysemodel voor deformatiemetingen
Ondanks de mogelijkheid om nieuwe, moderne sensoren en meettechnieken in te zetten is er geen sprake van eenduidige voorschriften en procesbeschrijvingen. De behoefte aan standaardisering, normering en algemeen bruikbare voorschriften neemt de laatste jaren steeds meer toe, mede door calamiteiten, zoals de gevolgen van de zakking in Groningen. Dit gegeven vormde de aanleiding voor het symposium, een ‘tussenstand’ van het promotieonderzoek van Hiddo Velsink, docent aan de HU. Velsink heeft zich verdiept in de problematiek van deformatiemetingen en -analyses en hoe die op basis van bruikbare standaarden en normen kunnen worden ingezet. Met de presentatie van zijn geodetische analysemodel voor deformatiemetingen was het symposium tegelijk de afronding van het project DefoGuide, onderdeel van het NWO-programma Maps4society.

Samenwerking met Sweco, de makers van MOVE3
Sweco Nederland heeft als projectpartner van DefoGuide actief meegewerkt. Velsink kon gedurende het onderzoek zijn resultaten en inzichten voortdurend toetsen met MOVE3 en bespreken met de makers van MOVE3. Dit was waardevol voor het onderzoek, maar ook voor Sweco. Zo heeft Velsink aangetoond dat zijn rekenmodel voor de analyse van deformaties en het rekenmodel van MOVE3 volledig gelijkwaardig zijn. Daarnaast waren de contacten met de andere leden van de projectgroep heel waardevol. Zij leverden nuttige feedback op de al in MOVE3 gebouwde functionaliteiten voor deformatieanalyse.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van deformatiemetingen en -analyses met MOVE3, neem dan contact op via . U vindt ook meer informatie op de website: https://move3software.com.

Meer informatie over het symposium en de sprekers vindt u op de symposiumsite van Hogeschool Utrecht.