Hoe waterschap Brabantse Delta het Beheerregister en BGT op elkaar afstemt

Waterschap Brabantse Delta beheert naast de BGT nog een aantal andere registraties, zoals het Beheerregister Watersystemen, Beheerregister Keringen en Beheerregister Vaarwegen. Tot kortgeleden was er nog niet zo veel aandacht voor de onderlinge samenhang tussen deze registraties. Maar met de nieuwe focus op data en bijhouding enerzijds en de bijhoudingsplicht van de BGT anderzijds begonnen de verschillen in deze registraties steeds meer op te vallen. Om een betere datavoorziening te realiseren, heeft het waterschap Sweco gevraagd om de verschillen tussen de registraties inzichtelijk te maken. Dit opent de weg naar het uiteindelijke doel om de registraties steeds nauwer op elkaar te laten aansluiten.

De Meetdatabase

Sinds jaar en dag meet waterschap Brabantse Delta topografie in voor het onderhoud van hun kunstwerken en waterlopen. Tot een paar jaar geleden waren dit altijd losse projecten die op een netwerkschijf werden opgeslagen en op afroep beschikbaar werden gesteld via bestandsuitwisseling. Sinds 2018 zijn de oude metingen allemaal geconverteerd naar één database: de Meetdatabase. In de Meetdatabase worden alle metingen voor BGT en de Beheerregisters opgeslagen. De Meetdatabase kan dus gezien worden als een voorportaal voor de bijhouding van BGT en de Beheerregisters.

Het Beheerregister Watersystemen (WS)

Het Beheerregister Watersystemen zelf is de database conform het DAMO-model waarin onder andere de fysieke infrastructuur van het watersysteem geometrisch is vastgelegd, met daarbij de waterschap specifieke kenmerken en Legger-informatie. Basiskenmerken hierin zijn onder andere kunstwerken (zoals duikers en stuwen) en assen van waterlopen.

Afstemming met de BGT

Nieuwe metingen worden, ongeacht het doel, altijd aan de Meetdatabase toegevoegd en vervolgens gebruikt tijdens het muteren van de BGT. Deze metingen (in 3D) bevatten kunstwerken, waterlopen en aanpalende geometrie voor de BGT en de Beheerregisters. De Meetdatabase wordt onderhouden met dg DIALOG BGT. En ook BGT-mutaties worden projectgewijs verwerkt met dg DIALOG BGT. Maar niet alleen de BGT maakt gebruik van de Meetdatabase, het is ook de bedoeling dat de Beheerregisters dat doen. Dat is een nieuw proces dat pas sinds kort dagelijkse praktijk is.

Veel geometrie komt in elk van de registraties voor: Meetdata, Beheerregisters en de BGT. Omdat deze registraties echter alle allemaal een andere historie, proces en opzet hebben, zijn er ook veel verschillen. Denk hierbij aan gedempte sloten, ontbrekende duikers en stuwen en onnauwkeurige assen van waterlopen.

Analyse van de verschillen

In opdracht van het waterschap Brabantse Delta heeft Sweco in korte tijd – met behulp van FME – de verschillen geanalyseerd en overhandigd aan het waterschap. Er zijn 3 soorten verschillen gerapporteerd met bijbehorende aanbevelingen:

  • objecten wel in Beheerregister WS maar niet in Meetdata en BGT: onderzoeken en verwijderen;
  • objecten niet in Beheerregister WS maar wel in de BGT: onderzoeken en inmeten;
  • objecten wel in Meetdata maar niet in BGT en/of Beheerregisters: onderzoeken, invoeren in BGT en/of Beheerregister of archiveren in Meetdata;
De verschillen tussen BGT en Beheerregisters inzichtelijk gemaakt

Registraties op elkaar laten aansluiten

Er is inmiddels gestart met het oplossen van de gevonden verschillen. Na afronding van deze fase, volgt mogelijk nog een tweede, meer gedetailleerde controle. Uiteindelijk is het doel om de registraties steeds nauwer op elkaar te laten aansluiten. Daarvoor zijn nu dus de eerste stappen gezet.

Het beter op elkaar aansluiten van de registraties (en daarmee ook de processen) zorgt ervoor dat de actualiteit en juistheid toenemen en dat de registraties beter bruikbaar worden. Ook wordt dubbel werk voorkomen en zullen de verschillende organisatieonderdelen beter samenwerken omdat ze dezelfde basis (BGT en Meetdata) gebruiken.

Meer weten?

Wil jij ook meer weten over de mogelijkheden om verschillende registraties op elkaar af te stemmen met behulp van dg DIALOG BGT? Neem contact op met onze adviseurs. Zij kunnen je alles vertellen over de mogelijkheden.