Ontwerp Samenhangende Objecten Registratie (SOR) weer stap verder

Het ontwerp van de Samenhangende Objecten Registratie (SOR) vordert steeds een beetje meer. De afgelopen weken vond de 2e consultatie plaats van het conceptueel model voor de samenhangende objectenregistratie. Tot 16 april 2021 konden mensen aan de hand van een vragenlijst hun reactie geven. Het is zeker geen eenvoudige materie, maar het gaat wel om ontwikkelingen die belangrijk zijn voor ons vakgebied en onze software-oplossingen. Daarom proberen we jullie ook regelmatig op de hoogte te houden van onze eigen observaties en bevindingen.

Nog even over de SOR

Onder leiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt er hard gewerkt aan de doorontwikkeling van meer samenhang tussen de geo-basisregistraties. Onderdeel is de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie (werktitel: SOR). Eigenlijk kun je zeggen dat de SOR een nieuwe basisregistratie is waarin grote delen van de huidige BGT en BAG samengevoegd worden tot een nieuwe registratie. Ook is er aandacht voor onderdelen van de WOZ, BOR, NWB en 3D.

Wat valt op?

Op dit moment gaat het nog om een conceptontwerp. Niets staat vast, en de consultatie was ook bedoeld om verdere input te verzamelen. In afwachting van de resultaten van de 2e consultatie, zijn er een aantal punten uit het conceptontwerp dat we graag delen. Daarbij gaat het nadrukkelijk niet om een complete opsomming, maar slechts om een neutrale weergave van zaken die ons zijn opgevallen.

Reële en functionele objecten

Er wordt onderscheid gemaakt tussen objecten die duidelijk waarneembaar zijn (reële objecten) en objecten die een bepaalde functie hebben. Zo zal een fietspad van asfalt als 2 afzonderlijke objecten opgeslagen worden: een reëel wegobject van asfalt en een object met de functie fietspad. Dus 2 objecten met elk hun eigen geometrie.

Een ander voorbeeld is een begroeide oever. Dit zal als reëel object een begroeid terrein worden met gras/kruidachtigen. En een 2e functioneel object dat aangeeft dat het een oever is. Deze objecten hoeven qua geometrie niet gelijk te zijn, de functionele en reële objecten overlappen elkaar.

Gebouwen

Ook gebouwen worden onderverdeeld in reële en functionele objecten.
De reële gebouwen zijn grotendeels vergelijkbaar met de huidige BAG-panden. Attributen zijn o.a. bouwjaar, type (kantoor, wonen, gebed, bedrijf, …) met eventueel bij sommige types ook een subtype zoals bijvoorbeeld garage of schuur.

Naast de gebouwen zijn er ook andere objecten in deze categorie zoals :

  • Bouwlaag (de verzameling ruimten van een verdieping),
  • Ruimte (denk aan sanitair, les, woon, keuken, etc).
  • Gebouwcomponenten (afdak, bordes, dakkapel,…)
  • Toegangsdeur
  • Open bouwwerk (open loods, overkapping, parkeergarage)

Functionele gebouwobjecten zijn de huidige BAG-verblijfsobjecten en de op de WOZ-deelobjecten gebaseerde gebouwzones.

Meta-gegevens en bronverwijzing

Dit heeft betrekking op definities van o.a. objecten, tijdsaspecten, bronverwijzing, kwaliteit en status. Hier wordt op zeer detaillistisch niveau en op attribuutniveau vorm aan gegeven.
Het zijn gegevens over de gegevens: wie heeft wat, wanneer, waarom en met welke kwaliteit en herkomst vastgelegd.

3D

In het ontwerp wordt ook ruimte geboden aan 3D. De meeste objecten kunnen een 2D, 2,5D en/of 3D geometrie bevatten. De exacte definities van dit onderscheid en detailniveau ontbreken nog. Maar dat 3D (optioneel) mogelijk wordt in de SOR is wel duidelijk.

Meer informatie

Meer informatie over de SOR is onder andere te vinden op:

Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen rond de SOR op de voet volgen en zullen we je hierover regelmatig op de hoogte houden.

Heb je zelf vragen over de SOR in relatie tot dg DIALOG BGT, neem dan gerust contact op met een van onze collega’s. Want samen halen wij méér uit de BGT.